Terms and Conditions

Witamy na austriawiniety.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Netgo sp. z o.o., znajdującej się pod adresem https://austriawiniety.pl.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z austriawiniety.pl, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej warunków Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Korzystamy z plików cookie. Wchodząc na austriawiniety.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności Netgo sp. z o.o..

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Netgo sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na austriawiniety.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp z austriawiniety.pl do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Zabrania się:

 • Publikować ponownie materiałów z austriawiniety.pl
 • Sprzedawać, wynajmować lub sublicencjonować materiałów z austriawiniety.pl
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z austriawiniety.pl
 • Redystrybuować treści z austriawiniety.pl

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Netgo sp. z o.o. nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Netgo sp. z o.o., jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Netgo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Netgo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody na to;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Netgo sp. z o.o. niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Hyperlinking do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn innych firm znajdujących się na liście; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Netgo sp. z o.o.; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośnik ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do Netgo sp. z o.o.. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub
 • Używając dowolnego innego opisu naszej strony internetowej, do której prowadzi link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Nie zezwala się na wykorzystanie logo Netgo sp. z o.o. lub innych elementów graficznych do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych Stron Internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony Internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego linku do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej witryny

Jeśli użytkownik znajdzie na naszej Stronie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie ma zastosowania:

 • ogranicza lub wyklucza naszą lub użytkownika odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ogranicza lub wyklucza naszą lub użytkownika odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub użytkownika odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć jakąkolwiek naszą lub użytkownika odpowiedzialność, która nie może być wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.